User : rikkus

  • Created: 2714 days ago
  • Karma: 836
  • I make software

    [ my public key: https://keybase.io/rikkus; my proof: https://keybase.io/rikkus/sigs/kIq3Jz0HV04Pve0amDFYLoV8gGN0cg1Z7m1ib1dShYE ]

    hnchat:BjMJVPzqC8ox02CDYmDs